Tài liệu truyền thông
1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng : Tải file
2. Bộ nhận diện: poster, standee : Tải file
3. Bộ giải pháp công nghệ : Tại đây
4. Video tuyên truyền 15 giây : Tải file
5. Video tuyên truyền 30 giây : Tải file
6. Giới thiệu về ứng dụng PC-COVID : Tải file
7. Bài hát truyên truyền PC-COVID : Tải file