Tài liệu truyền thông
1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng : Tải file
2. Bộ nhận diện: poster, standee : Tải file
3. Bộ giải pháp công nghệ : Tại đây
4. Video tuyên truyền 15 giây : Tải file
5. Video tuyên truyền 30 giây : Tải file
6. Giới thiệu về ứng dụng PC-COVID : Tải file
7. Bài hát truyên truyền PC-COVID : Tải file
8. Hướng dẫn cách thức quét mã QR địa điểm : Tải file
9. Hướng dẫn cách thức xuất trình mã QR cá nhân : Tải file
10. Hướng dẫn cách thức tạo và in mã QR địa điểm : Tải file
11. Hướng dẫn cách thức quét mã QR cá nhân : Tải file
12. Các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đọc mã QR : Tải file